top of page

Yksityisyyskäytäntö sivustolle www.queensilvianursingaward.fi

Lisätietoja henkilökohtaisten tietojesi käsittelystä, käyttötarkoituksista sekä kolmansista osapuolista joille tietoja jaetaan, ota yhteyttä sivuston omistajaan.

Omistaja ja tietojen hallinnoija 

Swedish Care International AB - Gyllenstiernsgatan 12Bv
115 26, Tukholma, Tukholma, Ruotsi

Omistajan sähköpostiosoite: info@queensilvianursingaward.com

Kerätyt tietotyypit

Sivuston omistaja ei esitä listaa kerättyjen henkilökohtaisten tietojen tyypeistä.

Tarkat yksityiskohdat kunkin kerätyn henkilökohtaisen tiedon tyypistä annetaan tässä yksityisyyskäytännössä aiheelle omistetuissa kohdissa tai erillisissä selitysteksteissä, jotka näytetään sivuston kävijöille ennen tiedonkeruuta.
Käyttäjä voi antaa pääsyn henkilökohtaisiin tietoihinsa vapaaehtoisesti. Käyttötietoja kuitenkin kerätään automaattisesti sivuston käytön aikana.
Ellei toisin tarkenneta, kaikki sivuston pyytämät tiedot ovat pakollisia, ja tietojen antamatta jättö saattaa estää palvelun käytön. Mikäli sivusto erikseen sanoo, etteivät jotkin tiedot ole pakollisia, voivat käyttäjät vapaasti jättää nämä tiedot antamatta ilman vaikutuksia palvelun käytettävyyteen tai toimintaan.
Henkilökohtaisten tietojen pakollisuudesta epävarmat käyttäjät ovat tervetulleita ottamaan yhteyttä sivuston omistajaan.
Kaikki evästeiden tai muiden seurantatyökalujen käyttö tämän sivuston tai sen hyödyntämien kolmansien osapuolten toimesta auttaa osaltaan tarjoamaan käyttäjän tarvitsemaa palvelua. Muut tarkoitukset kuvaillaan tässä asiakirjassa tai sivuston evästekäytännössä, jos se on saatavilla.

Käyttäjät ovat vastuussa kolmansien osapuolten henkilökohtaisista tiedoista, joita saadaan, julkaistaan tai jaetaan näillä sivuilla. Samalla käyttäjät vahvistavat, että he ovat saaneet kyseessä olevan kolmannen osapuolen luvan antaa tämän tiedot sivuston omistajalle.

Tietojen käsittelytapa ja -paikka

Käsittelytavat

Sivuston omistaja suorittaa asianmukaiset turvallisuustoimet tietojen luvattoman tarkastelun, paljastuksen sekä tuhoamisen ehkäisemiseksi.
Tietojen käsittely suoritetaan tietokoneilla ja/tai IT-työkaluilla, noudattaen kerrottuihin tarkoituksiin liittyviä organisaatiotason toimenpiteitä sekä tapoja. Joissakin tapauksissa, omistajan ohella, tietoihin voidaan sallia pääsy tietyille sivuston toiminnasta vastaaville tai siihen osallistuville henkilöille (ylläpito, myynti, markkinointi, laki, järjestelmänhallinta) tai ulkopuolisille tahoille (kuten kolmansille teknisten palvelujen tarjoajille, logistiikkayrityksille, hosting-palveluille, IT-yrityksille tai viestintätoimistoille), jotka omistaja valitsee tietojen käsittelijöiksi tarpeen mukaan. Käyttäjä voi pyytää päivitetyn listan näistä tahoista sivun omistajalta koska tahansa.

Käsittelyn laillinen perusta

Omistaja voi käsitellä käyttäjiä koskevia henkilökohtaisia tietoja, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Käyttäjät ovat antaneet lupansa yhdelle tai useammalle tarkoitukselle. Huomio: Joidenkin lakien nojalla omistajan on mahdollista käsitellä henkilökohtaisia tietoja, kunnes käyttäjä kieltäytyy tästä käsittelystä (”peruutus”), eikä hän näin tarvitse käyttäjän erillistä lupaa tai muiden laillisten perusteiden täyttymistä. Tämä ei kuitenkaan päde silloin, kun käsiteltävänä on eurooppalaisen tietosuojalain alainen tieto.

 • Tietojen tarjoaminen on välttämätöntä käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja/tai sopimusta edeltävien velvollisuuksien täyttymisen kannalta.

 • Käsittely on välttämätöntä omistajaa koskevan laillisen velvollisuuden noudattamiseksi.

 • Käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun tai omistajalle kuuluvan virallisen vallan nimissä.

 • Käsittely on välttämätöntä omistajan tai kolmannen osapuolen tavoitteleman oikeutetun edun nimissä.

Sivuston omistaja selventää kuitenkin kaikissa tapauksissa mielellään käsittelyn tarkemman laillisen perustan ja sen, onko henkilökohtaisten tietojen luovuttaminen lailla tai sopimusperusteisesti vaadittua, tai edellytys sopimuksen luonnille.

Paikka

Tietoja käsitellään omistajan toimipaikassa sekä missä tahansa muissa paikoissa, joissa käsittelyyn osallistuvat tahot sijaitsevat.

Käyttäjän sijainnista riippuen tämän tietojen siirtoon saattaa sisältyä käyttäjän tietojen siirto tämän asuinmaan ulkopuolelle. Lisätietoja siirrettyjen tietojen käsittelypaikasta voi löytää henkilökohtaisten tietojen käsittelyä koskevasta osiosta.

Käyttäjillä on lisäksi oikeus saada tietää laillinen perusta tietojen siirrolle Euroopan unionin ulkopuolelle tai mihin tahansa kansainvälisen lain sääntelemään tai vähintään kahden valtion perustamaan kansainväliseen organisaatioon, kuten YK:hon. Samoin he ovat oikeutettuja tietämään omistajan harjoittamista turvatoimista käyttäjien henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi.

Mikäli tällainen siirto toteutuu, voivat käyttäjät löytää lisää tietoa asiasta tässä yksityisyyskäytännössä aiheelle omistetuista kohdista tai ottamalla yhteyttä omistajaan asiakirjassa annetuin tiedoin.

Säilöntäaika

Henkilökohtaisia tietoja voidaan käsitellä ja säilöä niin pikään, kuin keruun oikeuttanut syy edellyttää.

Siispä:

 • Henkilökohtaiset tiedot, jotka kerätään omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen täyttämisen nimissä, voidaan säilöä kunnes sopimus on täyttynyt kokonaisuudessaan.

 • Henkilökohtaiset tiedot, jotka kerätään omistajan oikeutetun edun nimissä, voidaan pitää niin kauan, kuin on tavoitteen täyttymisen kannalta tarpeen. Käyttäjät voivat saada lisätietoa omistajan oikeutetuista eduista tässä asiakirjassa aiheelle omistetuista osioista tai ottamalla yhteyttä omistajaan.

 

Omistajan voi olla sallittua säilöä henkilökohtaisia tietoja tavallista pidemmän aikaa, kun käyttäjä on antanut lupansa tällaiseen käsittelyyn, eikä lupaa ole peruttu. Omistaja voi lisäksi olla velvollinen säilömään henkilökohtaisia tietoja pidemmän aikaa, kun tämä on edellytys laillisen velvollisuuden tai viranomaisen määräyksen täyttymiselle.

Säilöntäajan päättyessä henkilökohtaiset tiedot poistetaan. Tietojen käyttö-, poisto-, oikaisu- ja siirto-oikeuksia ei näin voida hyödyntää säilytysajan päätyttyä.

Käsittelyn tarkoitukset

Käyttäjää koskevat henkilökohtaiset tiedot mahdollistavat omistajan palvelun tarjonnan, lakien noudattamisen, viranomaisten käskyihin vastaamisen, omistajan (tai jonkin toisen käyttäjän tai kolmansien osapuolten) oikeuksien ja etujen suojauksen, haitallisen tai rikollisen toiminnan havaitsemisen, analyysit sekä yhteydenoton käyttäjään. Tarkennettua tietoa kuhunkin käyttötarkoitukseen hyödynnettävistä henkilökohtaisista tiedoista käyttäjä voi löytää osiosta “Tarkennettua tietoa henkilökohtaisten tietojen käsittelystä“.

Tarkennettua tietoa henkilökohtaisten tietojen käsittelystä Henkilökohtaista tietoa kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja näitä palveluja käyttäessä:

 • Analyysit

 

Tässä osiossa kuvaillut palvelut mahdollistavat verkkoliikenteen seurannan ja analysoinnin, ja omistaja voi tarkastella niillä käyttäjän toimintaa. Tiedot kerätään suoraan (tällä sivustolla) Sivusto käyttää sisäistä analyysijärjestelmää. Kerätyt henkilökohtaiset tiedot: Seuranta; Käyttötiedot. CCPA:ta noudattaen kerättyjen henkilökohtaisten tietojen kategoria: verkkotiedot. Yhteydenotto käyttäjään Yhteydenottolomake (tällä sivustolla) Täyttämällä yhteydenottolomakkeen omilla.

Käyttäjien oikeudet

Käyttäjät voivat hyödyntää tiettyjä oikeuksia sivuston omistajan käsittelemiin henkilökohtaisiin tietoihinsa liittyen.

 

Käyttäjillä on oikeus etenkin seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Luvan peruutus koska tahansa. Käyttäjät voivat peruuttaa aiemmin antamansa luvan henkilökohtaisten tietojensa käsittelyyn.

 • Tietojen käsittelystä kieltäytyminen. Käyttäjillä on oikeus kieltäytyä henkilökohtaisten tietojensa käsittelystä, jos sen laillisena perustana ei ole käyttäjän lupa. Lisätietoa listataan aiheelle omistetussa osiossa alla.

 • Pääsy tietoihin. Käyttäjillä on oikeus saada tietää, käsitteleekö omistaja heidän tietojaan, sekä saada tietoja käsittelyn tietyistä osa-alueista ja kopio käsiteltävänä olevista tiedoista.

 • Tietojen vahvistus sekä oikaisu. Käyttäjillä on oikeus vahvistaa tietojensa todenmukaisuus sekä pyytää niiden päivitystä tai oikaisua.

 • Tietojen käsittelyn rajoittaminen. Käyttäjillä on tiettyjen ehtojen täyttyessä oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tällöin omistaja ei käsittele heidän tietojaan minkään tarkoituksen, paitsi säilönnän, nimissä. 

 • Henkilökohtaisten tietojen poisto. Käyttäjillä on tiettyjen ehtojen täyttyessä oikeus pyytää omistajalta tietojensa poistoa.

 • Tietojen saanti ja siirto toiselle hallinnoijalle. Käyttäjillä on oikeus saada tietonsa järjestelmällisessä, yleisesti käytetyssä ja tietokoneella luettavassa muodossa sekä, jos teknisesti mahdollista, pyytää sen siirtoa toiselle hallinnoijalle ilman esteitä. Tätä säännöstä sovelletaan, kun tietoja käsitellään automatisoiduilla tavoilla ja käsittely perustuu käyttäjän lupaan sopimuksessa, jossa käyttäjä on osallisena tai sopimusta edeltävien velvoitteiden alaisena.

 • Valituksen teko. Käyttäjillä on oikeus tehdä valitus omalle tietosuojaviranomaiselle.

Lisätietoa oikeudesta kieltäytyä käsittelystä

Mikäli henkilökohtaisia tietoja käsitellään yleisen edun, omistajalle kuuluvan julkisen vallan tai omistajan oikeutettujen etujen nimissä, voi käyttäjä kieltäytyä tällaisesta käsittelystä esittämällä omaa erityistilannettaan koskevat perusteet kiellon oikeuttamiseksi.

Käyttäjien on kuitenkin tiedettävä, että jos heidän henkilökohtaisia tietojaan käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, voivat he kieltäytyä käsittelystä koska vain ilman perusteita. Saadakseen selville, käsitteleekö omistaja henkilökohtaisia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, käyttäjä voi tutustua tässä asiakirjassa aiheelle omistetuihin kohtiin.

Oikeuksien käyttö

Kaikki käyttäjän oikeuksien käyttöpyynnöt voidaan ohjata omistajalle tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen avulla. Pyyntöjen teko on maksutonta, ja omistaja vastaa niihin mahdollisimman aikaisin ja aina viimeistään yhden kalenterikuukauden sisällä.

Lisätietoa tietojen keruusta ja käsittelystä

Lailliset toimet

Omistaja voi hyödyntää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja laillisiin tarkoituksiin tuomioistuimessa tai laillisia toimia edeltävissä vaiheissa, kun taustalla on sivuston tai sivuun liittyvien palvelujen väärinkäyttö.

Käyttäjä vahvistaa olevansa tietoinen siitä, että omistajan on annettava käyttäjän henkilökohtaiset tiedot julkisille viranomaisille näiden tätä pyytäessä.

Lisätietoa käyttäjän henkilökohtaisista tiedoista

Tässä yksityisyyskäytännössä kerrottujen tietojen ohella sivusto voi antaa käyttäjälle tarkentavaa tietoa palveluihin tai henkilökohtaisten tietojen keruuseen sekä käsittelyyn liittyen tämän pyynnöstä.

Järjestelmälokit ja huolto

Sivusto ja kolmannet osapuolet voivat kerätä sivuston vuorovaikutuksia listaavia tiedostoja (järjestelmälokit) sekä käyttää muita henkilökohtaisia tietoja (kuten IP-osoitetta) tähän tarkoitukseen.

Yksityisyyskäytännön ulkopuoliset tiedot

Lisätietoa henkilökohtaisten tietojen keruusta voidaan pyytää omistajalta koska tahansa. Tämä on mahdollista asiakirjan alussa listatuilla yhteystiedoilla.

”Älä seuraa”-pyyntöjen käsittely

Sivusto ei tue “Älä seuraa”-pyyntöjä.
Se, noudattavatko sivuston käyttämät kolmannet palvelut “Älä seuraa”-pyyntöjä, on mahdollista selvittää palvelujen omista yksityisyyskäytännöistä.

Muutokset tähän yksityisyyskäytäntöön

Omistaja pidättää oikeuden tehdä muokkauksia tähän yksityisyyskäytäntöön ilmoittamatta tästä käyttäjille tällä välilehdellä, muualla sivustolla ja/tai – teknisten ja laillisten tekijöiden salliessa – lähettämällä käyttäjille viestiä omistajalle saatavilla olevilla yhteystiedoilla. On suositeltavaa, että käyttäjät vierailevat tällä välilehdellä usein, tarkistaen alaosassa ilmoitetun viimeisimmän muokkauspäivämäärän.

Mikäli muutokset vaikuttavat käyttäjän lupaan perustuviin käsittelytapoihin, voi omistaja pyytää käyttäjältä uutta lupaa, kun tarpeen.

Tietoa Brasiliassa asuville käyttäjille

Tämä osio asiakirjasta sisältää ja täydentää muuhun yksityisyyskäytäntöön sisältyviä tietoja. Osion on laatinut sivustoa hallinnoiva taho sekä mahdollinen emoyhtiö, tytäryhtiö tai yhteistyökumppani (joihin tässä osassa viitataan nimillä “me” ja “meidän”).
Osion määräykset koskevat kaikkia Brasiliassa asuvia käyttäjiä "Lei Geral de Proteção de Dados"-standardin mukaisesti (käyttäjiin viitataan alla nimillä “sinä” ja “sinun”). Näiden käyttäjien osalta alla listatut ehdot korvaavat kaikki yksityisyyskäytännössä mahdollisesti toisistaan ​​poikkeavat tai ristiriitaiset määräykset.
Tässä asiakirjan osassa termiä “henkilökohtaiset tiedot” käytetään sellaisena, kuin se on määritelty ”Lei Geral de Proteção de Dados” -laissa (LGPD).

Perusteet henkilökohtaisten tietojesi käsittelylle

Voimme käsitellä henkilökohtaisia tietojasi vain, jos meillä on laillinen peruste tällaiselle käsittelylle. Laillisia perusteita ovat:

 • käsittelytoimille antamasi lupa

 • laillisten vaateiden tai viranomaisvelvoitteiden noudattaminen

 • laeissa tai säännöksissä annettuihin tai sopimuksiin ja vastaaviin oikeudellisiin välineisiin perustuvien julkisten käytäntöjen toteutus

 • tutkimuslaitosten toteuttamat tutkimukset, jotka suoritetaan mieluiten anonymisoiduilla henkilötiedoilla

 • sopimuksen ja sitä alustavien menettelyjen toteutus tilanteissa, joissa olet sopimuksen osapuolena

 • sivuston oikeuksien käyttö oikeus-, hallinto- ja välimiesmenettelyissä

 • itsesi tai kolmannen osapuolen suojaus tai fyysinen turva

 • terveyden suojaus operaatioissa, jotka toteuttaa terveystaho tai alan ammattilainen

 • sivuston oikeutetut edut, kun sinun perusoikeutesi ja -vapautesi eivät ylitä näitä etuja 

 • luottosuoja

Lisätietoa laillisista perusteista voit saada ottamalla meihin yhteyttä asiakirjan alussa annetuilla yhteystiedoilla.

Käsiteltävien henkilökohtaisten tietojen tyypit

Saadaksesi tietää, mitkä henkilökohtaiset tietosi käsitellään, lue otsikkoa “Yksityiskohtaista tietoa henkilökohtaisten tietojen käsittelystä” seuraava osio tässä asiakirjassa.

Henkilökohtaisten tietojen käsittelyn syy

Saadaksesi tietää, miksi käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi, lue otsikkoja “Yksityiskohtaista tietoa henkilökohtaisten tietojen käsittelystä” sekä ”Käsittelyn syyt” seuraavat osiot tässä asiakirjassa.

Brasilialaiset tietosuojaoikeutesi, pyynnön lähetys sekä vastaus pyyntöön

Brasilialaiset tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus:

 • saada vahvistus henkilökohtaisia tietojasi koskevista käsittelytoimista

 • henkilökohtaisiin tietoihisi

 • pyytää puutteellisten, virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua

 • tarpeettomien, LGPD:n vastaisesti käsiteltyjen tai ylimääräisten henkilökohtaisten tietojen anonymisaatioon, estoon tai poistoon

 • saada tietoa mahdollisuudesta antaa tai evätä suostumuksesi sekä tämän seurauksista

 • saada tietoa kolmansista osapuolista, joiden kanssa jaamme henkilökohtaisia tietojasi

 • pyytää henkilökohtaisten (ei-anonymisoitujen) tietojen siirtoa toiseen palveluun tai tarjoajaan edellyttäen, että kaupalliset ja teolliset salaisuutemme turvataan

 • poistaa käsiteltävänä olevat henkilökohtaiset tietosi, jos käsittely perustui suostumukseesi, ellei yksi tai useampi LGPD:n artikla 16 poikkeuksista päde tilanteeseesi

 • perua suostumuksesi koska tahansa

 • tehdä henkilökohtaisiin tietoihisi liittyvä valitus ANPD:lle (National Data Protection Authority) tai kuluttajansuojaelimille

 • vastustaa käsittelytoimia silloin, kun niitä ei suoriteta lain mukaisesti

 • pyytää selkeää ja riittävää tietoa automaattisen päätöksen perusteitsta ja menettelyistä

 • tarkastella päätöksiä, jotka on tehty yksinomaan henkilökohtaisten tietojesi automaattisen käsittelyn perusteella, ja jotka vaikuttavat etuihisi. Tällaisia ovat päätökset määritellä yksilö-, ammatti-, kuluttaja- ja luottoprofiili tai persoonallisuutesi.

Sinua ei koskaan syrjitä tai muutoin häiritä oikeuksiesi käyttämisen seurauksena.

Pyynnön lähettäminen

Voit lähettää pyynnön käyttää oikeuksiasi ilman maksua, koska tahansa, tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen tai oman oikeusedustajasi kautta.

Vastaustapa ja -aika

Pyrimme vastaamaan pyyntöösi viipymättä.
Mikäli emme jostakin syystä pysty tähän, varmistamme, että tiedät fakta- tai oikeusperusteiset syyt vastauksen viivästymiselle tai lopulliselle estymiselle. Jos emme käsittele henkilökohtaisia tietojasi, ilmoitamme sinulle sen luonnollisen tai laillisen henkilön, jolle sinun tulee osoittaa pyyntösi.

Jos pyyntösi koskee pääsyoikeutta tai henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn vahvistusta, kerrothan, haluatko henkilökohtaiset tietosi sähköisessä vai tulostetussa muodossa.
Sinun on myös tarkennettava, haluatko vastauksen pyyntöön heti, jolloin vastaamme yksinkertaistetussa muodossa, vaiko tarkennetun vastauksen ajan kanssa.
Jälkimmäisessä tapauksessa vastaamme 15 kalenteripäivän sisällä pyyntösi saannista, antaen sinulle kaiken tiedon henkilökohtaisten tietojesi alkuperään, mahdollisiin tietokantoihin sekä käsittelyn tarkoituksiin ja kriteereihin liittyen, samalla kuitenkin valvoen omia kaupallisia ja teollisia salaisuuksiamme.

Jos pyyntösi koskee tietojen oikaisua, poistoa, anonymisointia tai estoa, välitämme pyyntösi välittömästi muille osapuolille, joiden kanssa olemme jakaneet henkilökohtaisia tietojasi. Näin myös kolmannet osapuolet voivat noudattaa pyyntöäsi – poislukien tapaukset, joissa viestintä on mahdotonta tai edellyttää kohtuutonta vaivannäköä meidän osaltamme.

Lain sallima henkilökohtaisten tietojen siirto Brasilian ulkopuolelle

Saamme siirtää henkilökohtaisia tietojasi Brasilian ulkopuolelle, kun:

 • siirto on välttämätöntä kansainväliselle yhteistyölle tiedustelu-, tutkinta- ja syytetoimielimille kansainvälisen oikeuden laillisten keinojen mukaisesti

 • siirto on välttämätöntä sinun tai kolmannen osapuolen hengen tai fyysisen turvallisuuden suojaamiseksi

 • siirto on ANPD:n valtuuttama

 • siirto on seurausta kansainvälisessä yhteistyösopimuksessa tehdystä sitoumuksesta

 • siirto on välttämätön julkisen lainsäädännön tai julkisen palvelun oikeudellisen määrittelyn kannalta

 • siirto on välttämätöntä lakisääteisten tai sääntelyvelvoitteiden noudattamiseksi, sopimuksen tai sopimukseen liittyvien alustavien menettelyjen toteuttamiseksi tai oikeuksien säännölliseksi käyttämiseksi oikeus-, hallinto- tai välimiesmenettelyissä

Määritelmät ja lailliset viittaukset

”Henkilökohtaiset tiedot” (tai ”tiedot”)

Kaikki tieto, joka suoraan, epäsuoraan tai muuhun tietoon – kuten henkilötunnukseen – yhdistettynä mahdollistaa henkilön tunnistamisen.

”Käyttötiedot”

Sivuston (tai sivuston käyttämien kolmansien osapuolten) automaattisesti keräämiä tietoja voivat olla: käytettyjen tietokoneiden IP-osoitteet tai verkkotunnukset, URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier), pyynnön ajankohta, pyynnön palvelimelle lähettänyt menetelmä, vastauksena saadun tiedoston koko, palvelimen vastauksen tilan osoittava numeerinen koodi (onnistunut tulos, virhe jne.), alkuperämaa, selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuudet, eri aikatiedot vierailua kohden (esim. kullakin sivuston välilehdellä käytetty aika) sekä tiedot sivustolla kuljetusta polusta erityisesti sisältäen vieraillut välilehdet ja käyttöjärjestelmää ja/tai käyttäjän IT-ympäristöä koskevat parametrit.

”Käyttäjä”

Sivustoa käyttävä henkilö joka, ellei toisin tarkenneta, on sama henkilö kuin tietojen kohde.

”Tietojen kohde”

Luonnollinen henkilö, jota henkilökohtaiset tiedot koskevat.

”Tietojen käsittelijä” (tai ”tietojen valvoja”)

Luonnollinen tai laillinen henkilö, julkinen viranomainen, virasto tai toinen taho, joka käsittelee henkilökohtaisia tietoja hallinnoijan puolesta tässä yksityisyyskäytännössä kuvaillulla tavalla.

”Tietojen hallinnoija” (tai ”omistaja”)

Luonnollinen tai laillinen henkilö, julkinen viranomainen, virasto tai toinen taho joka, yksin tai yhdessä muiden kanssa, määrittää henkilökohtaisten tietojen käsittelyn tarkoitukset sekä tavat, mukaanlukien tämän sivuston toimintaa koskevat turvatoimet. Tietojen hallinnoija, ellei toisin tarkenneta, on sivuston omistaja.

”Sivusto” (tai ”sivu”)

Väline, jolla käyttäjän henkilökohtaisia tietoja kerätään ja käsitellään.

”Palvelu”

Sivuston tarjoama palvelu, joka kuvaillaan ehdoissa (jos saatavilla) tai tällä sivustolla.

”Euroopan unioni” (tai ”EU”)

Ellei toisin tarkenneta, kaikki Euroopan unioniin tässä asiakirjassa tehdyt viittaukset kattavat kaikki nykyiset Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä Euroopan talousalueen (ETA) maat.

Lailliset tiedot

Tämä yksityisyyskäytäntö on laadittu useiden lainsäädäntöjen, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklojen 13/14, perusteella.

Tämä yksityisyyskäytäntö koskee vain tätä sivustoa, ellei asiakirjassa toisin mainita.

bottom of page