top of page

Integritetspolicy för www.queensilvianursingaward.fi

Kontakta ägaren för att få information om dina personuppgifter, ändamål och de parter som uppgifterna delas med.

Ägare och Personuppgiftsansvarig

Swedish Care International AB - Gyllenstiernsgatan 12Bv
115 26, Stockholm​, Stockholm, Sweden

Ägarens e-postadress: info@queensilvianursingaward.com

Typer av insamlade uppgifter

Ägaren tillhandahåller inte förteckning över typer av personuppgifter som insamlas.

Fullständig information om varje typ av insamlade personuppgifter finns i de dedikerade avsnitten i denna integritetspolicy eller i förklarande text som ges före insamling av uppgifter.
Personuppgifter kan fritt lämnas av Användaren, eller när det gäller användningsuppgifter, samlas automatiskt när denna Applikation används.
Om inte annat anges är all data som begärs av denna Applikation obligatoriska och om inte dessa uppgifter lämnas kan det göra att denna applikation inte kan tillhandahålla sina Tjänster. I de fall där denna applikation uttryckligen anger att visa uppgifter inte är obligatoriska kan Användaren fritt välja att inte lämna dessa uppgifter utan att det får konsekvenser för Tjänstens tillgänglighet eller funktion.
Användare som är osäkra på vilka personuppgifter är obligatoriska kan kontakta Ägaren.
All användning av cookies, eller andra spårningsverktyg, av denna Applikation eller av ägare av tredjepartstjänster som används av denna applikation tjänar ändamålet att tillhandahålla den Tjänst som Användaren behöver, utöver alla andra ändamål som beskrivs i detta dokument samt cookiepolicyn, om den finns tillgänglig.

Användaren är ansvarig för alla personuppgifter för tredje part som erhålls, publiceras eller delas genom denna Applikation och bekräftar att de har den tredje partens samtycke till att tillhandahålla uppgifterna till Ägaren.

Behandlingssätt och plats för behandling av uppgifterna

Metoder för behandling

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra otillbörlig åtkomst, avslöjande, ändring eller obehörig förstörelse av uppgifterna.
Behandlingen av uppgifter utförs med hjälp av datorer och/eller IT-baserade verktyg, och följer organisatoriska förfaranden och metoder som är strikt relaterade till de angivna ändamålen. Förutom Ägaren kan personuppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer involverade i driften av Applikationen (Administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (till exempel tredjepartsleverantör av tekniska tjänster, brevbärare, webbhotell, It-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utses till Personuppgiftsbiträden av Ägaren. En uppdaterad förteckning över dessa parter kan begäras närsomhelst från Ägaren.

Rättslig grund för bearbetning

Ägaren kan bearbeta personuppgifter om något av följande uppfylls:

 • Användaren har givit sitt samtycke till ett eller flera ändamål. Observera: Enligt vissa lagar kan Ägaren tillåtas behandla personuppgifter tills Användaren drar tillbaka sitt samtycke, (“opt-out”), utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte när behandlingen av personuppgifter omfattas av europeisk dataskyddslagstiftning;

 • tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att fullfölja ett avtal med Användaren och/eller för eventuella förpliktelser ingångna före avtalstillfället;

 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Ägaren är skyldig att uppfylla;

 • behandlingen är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för att utöva offentlig auktoritet som Ägaren har fått;

 • behandlingen är nödvändig för Ägarens eller tredje parts berättigade intressen.

I alla fall hjälper Ägaren gärna till att klargöra den specifika lagliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå i ett avtal.

Plats

Datat behandlas på ägarens verksamhetsställen och på andra platser där de involverade parterna i uppgiftsbehandlingen finns.

Beroende på var Användarens befinner sig kan överföringen av uppgifter ske genom andra länder än Användarens. För att få reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda uppgifter hänvisas Användaren till avsnittet om behandling av personuppgifter.

Användaren har även rätt att få information om den rättsliga grunden för överföring av uppgifter utanför Europeiska unionen eller till internationell organisation som regleras av internationell offentlig rätt eller som inrättats av två eller flera länder, som till exempel FN, samt om de säkerhetsåtgärder som Ägaren vidtar för att skydda deras uppgifter.

Om sådan överföring sker kan Användaren få mer information genom att se de relevanta avsnitten i detta dokument eller fråga Ägaren med hjälp av informationen i avsnittet kontakt.

Retentionstid

Personuppgifter ska behandlas och bevaras så länge som krävs för det ändamål de insamlats för.

Därför:

 • Personuppgifter som samlats i ändamål som rör fullgörandet av ett avtal mellan Ägaren och Användaren ska bevaras tills avtalet fullbordats.

 • Personuppgifter som samlats in för Ägarens berättigade intressen ska bevaras så länge som nödvändigt för att uppfylla sådana ändamål. Användare kan hitta specifik information rörande berättigade intressen som Ägaren har i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta Ägaren.

Ägaren kan tillåtas att bevara personuppgifter för längre perioder när Användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge samtycket inte dragits tillbaka.
Ägaren kan vara förpliktigad att bevara personuppgifter för en längre period när det krävs för att fullgöra rättsliga förpliktelser eller på uppmaning av myndighet.

När perioden för bevaring löper ut ska personuppgifterna raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte göras gällande efter utgången av perioden för bevaring.

Ändamålen för behandling

Uppgifter som rör Användaren samlas in för att möjliggöra för Ägaren att tillhanda Tjänsten, att uppfylla sina rättsliga åtaganden, svara på begäran om verkställighet, skydda sina rättigheter och intressen (eller desamma för Användaren eller tredje part), upptäcka illvillig eller bedräglig verksamhet såväl som följande: kontakt med Användaren samt underlag för analys.

För specifik information angående personuppgifter som används för varje ändamål hänvisas Användaren till avsnittet ”Detaljerad information för behandling av personuppgifter”.

Detaljerad information för behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas för följande syften och används för följande tjänster:

 • Underlag för analys med analysverktyg
  Tjänsterna i detta avsnitt möjliggör för Ägaren att övervaka och analysera webb-trafik och kan användas för att följa Användarens beteende.
  Underlag för analys som samlas direkt (denna Webbplats). Denna webbplats använder sig av ett internt analysverktyg.
  Personuppgifter som behandlas: Spårare (”Tracker”), användningsdata.
  Kategorin av personuppgifter som samlas i enlighet med CCPA: internetinformation.

 • För att kontakta Användaren
  Kontaktformulär (denna Webbplats). Genom att fylla i kontaktformuläret med sina uppgifter godkänner Användaren denna Webbplats att använda dessa uppgifter för att svara på begäran av information, offerter eller andra typer av begäran som indikeras av formulärets rubrik.
  Personuppgifter som behandlas: e-postadress, förnamn, efternamn, ett flertal typer av personuppgifter.
  Personuppgifter som insamlas i enlighet med CCPA: identifierare; internetinformation.

Användarnas rättigheter

Användarna kan utöva vissa rättigheter när det gäller deras uppgifter som behandlas av ägaren.

Användare har särskilt rätt att göra följande:

 • Återkalla sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla sitt samtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.

 • Invända mot behandling av deras personuppgifter. Användare har rätt att invända mot behandlingen av sina uppgifter om behandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke. Ytterligare information finns i det särskilda avsnittet nedan.

 • Få tillgång till deras uppgifter. Användare har rätt att få veta om uppgifter behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av de uppgifter som behandlas.

 • Verifiera och få åtgärdat. Användarna har rätt att kontrollera att deras uppgifter är korrekta och begära att de uppdateras eller korrigeras.

 • Begränsa behandlingen av deras uppgifter. Användarna har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av sina uppgifter. I detta fall kommer Ägaren inte att behandla deras uppgifter för något annat ändamål än att lagra dem. 

 • Få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användare har rätt att under vissa omständigheter få sina uppgifter raderade av Ägaren.

 • Få sina uppgifter och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Användarna har rätt att få sina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att personuppgifterna behandlas med automatiserade medel och att behandlingen grundar sig på Användarens samtycke, på ett avtal som Användaren ingår i eller på förpliktelser som föregår avtalet.

 • Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten.

Förklaring om rätten att invända mot behandling av uppgifter

Om personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, för att utöva en officiell auktoritet som Ägaren har fått eller för att tillgodose Ägarens berättigade intressen, kan Användarna invända mot sådan behandling genom att ange en grund som är relaterad till deras särskilda situation för att motivera invändningen.

Användarna måste vara medvetna att om deras personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring kan de när som helst invända mot denna behandling utan att behöva motivera detta på något sätt. För att få reda på om Ägaren behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring kan användarna se de relevanta avsnitten i detta dokument.

Hur Användaren kan utöva dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva Användarens rättigheter kan riktas till Ägaren via de kontaktuppgifter som anges i detta dokument. Dessa förfrågningar är kostnadsfria och kommer att behandlas av ägaren så snart som möjligt och alltid inom en månad.

Ytterligare information om insamling och behandling av uppgifter

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas av Ägaren för rättsliga ändamål i domstol eller i skeden som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna Applikation eller relaterade tjänster.
Användaren förklarar sig vara medveten om att Ägaren kan bli tvungen att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om Användarens personuppgifter

Utöver den information som finns i denna integritetspolicy kan denna Applikation på begäran ge Användaren ytterligare och kontextuell information om särskilda tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter.

Systemloggar och underhåll

För drifts- och underhållsändamål kan Applikationen och eventuella tredjepartstjänster samla filer som registrerar interaktion med Applikationen (systemloggar) och använda andra personuppgifter (t.ex. IP-adress) för detta ändamål.

Information som inte finns i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan när som helst begäras från Ägaren. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Hur begäran om "Do Not Track" (”Spåra Inte”) hanteras

Denna Applikation stöder inte "Do Not Track"-förfrågningar.
För att avgöra om någon av tjänster från tredje part som används i Applikationen uppfyller kraven på "Do Not Track", hänvisas till den tredje partens integritetspolicy.

Ändringar i denna integritetspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy genom att meddela Användare på denna sida och eventuellt i denna Applikation och/eller - i den mån det är tekniskt och juridiskt möjligt - genom att skicka ett meddelande till Användarna via de kontaktuppgifter som Ägaren har tillgång till. Det rekommenderas starkt att kontrollera denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Om ändringarna påverkar behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av Användarens samtycke ska Ägaren samla in nytt samtycke från Användaren, om så krävs.

Information för Användare bosatta i Brasilien

Denna del av dokumentet integreras med och kompletterar informationen i resten av integritetspolicyn och tillhandahålls av den juridiska person som driver denna Applikation och, i förekommande fall, dess moderbolag, dotterbolag och närstående bolag (i det här avsnittet avses de kollektivt som "vi", "oss", "vår").
Bestämmelserna i detta avsnitt gäller för alla Användare som är bosatta i Brasilien, enligt "Lei Geral de Proteção de Dados" (Användare avses nedan helt enkelt som "du", "din", "dina"). För sådana Användare ersätter dessa bestämmelser alla andra eventuellt avvikande eller motstridiga bestämmelser som finns i integritetspolicyn.

I denna del av dokumentet används termen "personlig information" enligt definitionen i Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Grunderna på vilka vi behandlar din personliga information

Vi kan behandla dina personuppgifter endast om vi har en rättslig grund för sådan behandling. De rättsliga grunderna är följande:

 • ditt samtycke till den relevanta behandlingen;

 • för att uppfylla en rättslig eller lagstadgad skyldighet som åligger oss;

 • genomförande av offentliga åtgärder som föreskrivs i lagar och andra författningar eller som grundar sig på avtal, överenskommelser och liknande rättsliga instrument;

 • studier som utförs av forskningsenheter, helst på anonymiserad personlig information;

 • genomförandet av ett avtal och dess förberedande förfaranden, i de fall du är part i avtalet;

 • utövandet av våra rättigheter i rättsliga, administrativa eller skiljeförfaranden; 

 • skydd eller fysisk säkerhet för dig själv eller en tredje part;

 • skydd av hälsan - i förfaranden som utförs av hälsovårdsmyndigheter eller yrkesverksamma;

 • våra berättigade intressen, förutsatt att dina grundläggande rättigheter och friheter inte går före dessa intressen, och 

 • kreditskydd.

Om du vill veta mer om de rättsliga grunderna kan du när som helst kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges i detta dokument.

Kategorier av personlig information som behandlas

För att få reda på vilka kategorier av din personliga information som behandlas kan du läsa avsnittet "Detaljerad information om behandlingen av personlig information" i detta dokument.

Varför vi behandlar din personliga information

För att ta reda på varför vi behandlar din personliga information kan du läsa avsnitten "Detaljerad information om behandlingen av personlig information" och "Ändamålen för behandlingen" i detta dokument.

Dina brasilianska integritetsrättigheter, hur du lämnar in en begäran och vårt svar på din begäran

Dina brasilianska integritetsrättigheter

Du har rätt att:

 • få en bekräftelse på att det förekommer behandling av din personliga information;

 • tillgång till din personliga information;

 • få ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter rättade;

 • få anonymisering, blockering eller eliminering av onödig eller överdriven personlig information eller information som inte behandlas i enlighet med LGPD;

 • få information om möjligheten att ge eller neka ditt samtycke och konsekvenserna av detta;

 • få information om de tredje parter som vi delar dina personuppgifter med;

 • på din uttryckliga begäran få din personliga information (med undantag för anonymiserad information) överförd till en annan tjänsteleverantör eller produktleverantör, under förutsättning att våra affärs- och industrihemligheter skyddas;

 • få din personliga information som behandlas raderad om behandlingen baserades på ditt samtycke, såvida inte ett eller flera av de undantagen i kapitel 16 i LGPD gäller;

 • återkalla ditt samtycke när som helst;

 • lämna in ett klagomål relaterat till din personliga information till ANPD (den nationella dataskyddsmyndigheten) eller till konsumentskyddsorgan;

 • motsätta dig en behandling av personlig information i fall där behandlingen inte sker i enlighet med lagens bestämmelser;

 • begära tydlig och adekvat information om de kriterier och förfaranden som används för ett automatiserat beslut, och

 • begära omprövning av beslut som fattats enbart på grundval av automatiserad behandling av din personliga information och som påverkar dina intressen. Det rör sig bland annat om beslut om att definiera din personliga, yrkesmässiga, konsument- och kreditprofil eller aspekter av din personlighet.

Du kommer aldrig att diskrimineras eller på annat sätt drabbas av någon form av nackdel om du utövar dina rättigheter.

Hur begäran lämnas in

Du kan lämna in en uttrycklig begäran att använda dina rättigheter utan kostnad, när som helst, genom att använda de kontaktuppgifter som finns i detta dokument eller genom din juridiska företrädare.

Hur och när vi svarar på din begäran

Vi strävar efter att snabbt besvara din begäran.
Skulle det i något fall vara omöjligt för oss att göra det kommer vi meddela de faktiska eller juridiska anledningarna som förhindrar oss att omedelbart, eller någonsin, att uppfylla din begäran. I de fall vi inte bearbetar din personliga information kommer vi att ange den fysiska eller juridiska person som du bör rikta dina förfrågningar till, om vi har möjlighet att göra det.

Om du lämnar in en begäran om tillgång eller rätt till information om behandling av personlig information, se till att ange om du vill ha personlig information levererad i elektronisk eller fysisk form.
Du måste också meddela oss om du vill ha din begäran besvarad omedelbart, i vilket fall vi kommer att besvara din begäran på ett förenklat sätt, eller om du vill ha fullständigt utlämnande.

I det sistnämnda fallet svarar vi inom 15 dagar från tidpunkten av din begäran och ger dig all information om ursprunget av din personliga information, bekräftar om uppgifterna existerar, eventuella kriterier som används för behandling och ändamål för behandling, samtidigt som vi skyddar våra affärs- och industrihemligheter.

Om du lämnar in en begäran om rättelse, radering, anonymisering eller begränsning av personlig information, kommer vi omedelbart att meddela din begäran till tredje parter som vi delat din personliga information med för att möjliggöra för dessa tredje parter att uppfylla din begäran, utom i de fall där sådan kommunikation inte är möjlig eller innebär oproportionerlig börda från vår sida.

Överföring av personlig information utanför Brasilien tillåten enligt lag

Vi har rätt att överföra din personliga information utanför Brasiliens territorier i följande fall:

 • när överföringen är nödvändig för internationellt rättsligt samarbete mellan offentliga underrättelse-, utrednings- och åklagarmyndigheter i enlighet med de rättsliga medlen i internationell rätt;

 • när överföringen är nödvändig för att skydda ditt liv eller fysiska säkerhet eller en tredje parts liv eller fysiska säkerhet;

 • när överföringen är godkänd av ANPD;

 • när överföringen är resultatet av ett åtagande i ett internationellt samarbetsavtal;

 • när överföringen är nödvändig för utförandet av en offentlig policy eller lagstadgad skyldighet för offentlig tjänst;

 • när överföringen är nödvändig för att uppfylla en juridisk eller lagstadgad skyldighet, för att genomföra ett avtal eller preliminära förberedelser för att genomföra ett avtal, eller den normala rätten att utöva rättigheter i rättsliga, administrativa eller skiljeförfaranden.

Definitioner och juridiska hänvisningar

Personuppgifter (eller personuppgifter, uppgifter)

All information som direkt eller indirekt, eller i samband med annan information, inklusive personnummer, möjliggör identifiering eller identifierbarhet av en fysisk person.

Dataanvändning

Information som samlas automatiskt genom denna Applikation (eller genom tredje parts tjänster som används i denna Applikation), såsom: IP-adress eller domännamn för datorer som används av Användaren som använder denna Applikation, URI-adressen (”Uniform Resource Identifier”), tidpunkten för anrop, metoden som används för att skicka förfrågningar till servern, storlek på filer som tas emot som svar, statuskoden som servern svarar med (lyckad, fel, etcetera), ursprungsland, webbläsarens funktioner och Användarens operativsystem, diverse tidsangivelser för besök (t.ex. tid spenderad per sida i Applikationen) och detaljer om den rutt som följts i Applikationen med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor, och andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller Användarens IT-miljö.

Användare, Användaren

Den person som använder denna Applikation som, om inte annat anges, är samma person som Uppgiftslämnaren.

Uppgiftslämnare

Den fysiska person som personuppgifterna avser.

Personuppgiftsbiträde

Den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av Personuppgiftsansvarig, enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig (eller Ägare)

Den fysiska eller juridiska person, myndighet eller byrå eller annat organ som, ensam eller i samråd med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder för drift och användning av Applikationen. Den personuppgiftsansvarige är, om inte annat anges, Ägaren av Applikationen.

Denna Applikation (eller Applikation)

Sättet på hur Användarens personuppgifter insamlas och behandlas.

Tjänsten

Tjänsten som tillhandahålls genom denna Applikation som beskrivs i de tillhörande villkoren, om sådana finns, och på denna sida/Applikation.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inte annat anges omfattar alla hänvisningar i detta dokument till Europeiska unionen alla nuvarande medlemsstater i den Europeiska unionen och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Juridisk information

Denna integritetspolicy har utarbetats på grundval av flertalet lagar, inklusive artikel 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Denna integritetspolicy gäller endast denna Applikation, om inte annat anges i detta dokument.

bottom of page